ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS
van de besloten vennootschap Best Way Ingredients, gevestigd te Haulerwijk

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Aanbod
Artikel 5 Overeenkomst
Artikel 6 Prijzen
Artikel 7 Levering en plaats van levering
Artikel 8 Kwaliteit, samenstelling en opslag
Artikel 9 Emballage en verzending
Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht)
Artikel 11 Reclame en aansprakelijkheid
Artikel 12 Tussentijdse ontbinding (Annulering)
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 Geschillen
Artikel 16 Toepasselijk recht

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. BWI: Best Way Ingredients B.V.;
2. Afnemer: de (rechts)persoon waarmee BWI een overeenkomst is aangegaan;
3. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen BWI en Afnemer die tot stand komt door het aanvaarding door afnemer
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden

Artikel 2 Identiteit
Beste Way Ingredients B.V.
Leeksterweg 71, 8433 KW Haulerwijk;
Telefoonnummer: 085 – 047 92 93 (op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur)
E-mailadres: info@bestwayingredients.com
KvK-nummer: 70837252
BTW-identificatienummer: NL 8584 79 199 B01

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de BWI en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand tussen BWI en Afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BWI voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij BWI zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer
ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. De algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden zijn slechts van toepassing indien deze door BWI
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4 Aanbod
1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2. Alle aanbiedingen van BWI zijn onder voorbehoud van druk- en/of typefouten. Bij dergelijke fouten is BWI gerechtigd de
overeenkomst onverwijld te ontbinden. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van productinformatie en vermelde prijzen is
de Afnemer verplicht om bij BWI nadere informatie in te winnen alvorens een bestelling te plaatsen.
3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. BWI behoudt zicht het recht voor om orders te
weigeren. In een dergelijk geval zal BWI niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.

Artikel 5 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BWI onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BWI is bevestigd,
kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. BWI zal uiterlijk bij levering van het product aan de Afnemer de volgende informatie op zodanige wijze dat deze door de
Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van BWI waar de Afnemer met klachten terecht kan;
b. de prijs exclusief BTW; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen op onze website www.bestwayingredients.com:
– in Euro;
– inclusief verzendkosten binnen Nederland (DAP)
– exclusief BTW
– inclusief alle verpakking en eventuele eenmalige pallet(s)
Prijzen op de BWI website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 7 Levering en plaats van levering
1. BWI streeft naar een uiterlijke levertermijn van 3 werkdagen na besteldatum mits de bestelde producten voorradig zijn.
Mochten de bestelde producten niet voorradig zijn dan wordt Afnemer hierover zo snel mogelijk telefonisch en/of schriftelijk
geïnformeerd alsmede over de vroegst mogelijke levertermijn.
2. De door Afnemer bestelde producten zullen op de door Afnemer opgegeven plaats en adres worden geleverd.
3. Indien levering in termijnen is overeengekomen, zal de afgeroepen resp. geleverde hoeveelheid als een afzonderlijk order
worden beschouwd ten aanzien van de kwaliteit en verdere hoedanigheid van het geleverde en van de betaling.

Artikel 8 Kwaliteit, samenstelling en opslag
De door BWI geleverde zaken zullen tenminste voldoen aan de daaraan in de branche gebruikelijke eisen voor wat betreft
kwaliteit en samenstelling.

De Afnemer dient bekend te zijn met dan wel zich er van te vergewissen wat de aard en de toepasselijkheid van de door ons
geleverde zaken zijn. BWI is niet aansprakelijk voor ondeskundig en/of onverantwoord gebruik van de door haar geleverde
zaken.

De Afnemer zal de door BWI geleverde zaken in schone, droge, reukloze en in hygiënisch opzicht verantwoorde
omstandigheden opslaan. De door ons geleverde zaken dienen te worden opgeslagen overeenkomstig de condities die op
onze specifieke product specificaties vermeld staan.

Artikel 9 Emballage, verzending en aflevering
De door ons geleverde zaken worden in een deugdelijke verpakking al dan niet met omdoos of op eenmalige pallets geleverd.
Afhankelijk van de bestelde hoeveelheid vindt levering plaats middels koeriersdienst of per vrachtauto op eenmalige pallets
naar keuze van BWI.

Indien van toepassing, dient het afleveradres per vrachtauto toegankelijk te zijn en lossing binnen een redelijke tijd te kunnen
plaatsvinden.

Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming (hierna te noemen overmacht)
1. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst onder meer verstaan elke omstandigheid, die buiten de wil en toedoen om
van BWI, al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was, die de normale uitvoering
van de overeenkomst verhindert of bemoeilijkt, zoals onder andere – doch niet uitsluitend – gebrek aan grondstoffen en / of
halffabricaten, de levering van gereed product als gevolg van weersomstandigheden, transportbelemmeringen, stakingen
of vergelijkbare acties, oproer, brand, oorlog en/of oorlogsgevaar alsmede terroristische dreiging of acties,
bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, gebreken of schade aan productiemiddelen, al dan niet toerekenbare
tekortkomingen van door BWI ingeschakelde derden, alsmede overheidsmaatregelen.
2. Indien één der partijen door overmacht belet wordt haar verplichtingen na te komen, zal deze daarvan haar wederpartij
onmiddellijk in kennis stellen.
3. Laatstgenoemde heeft daarop de keuze de overeenkomst met hoogstens dertig dagen te verlengen dan wel deze zonder
enige vergoeding aan weerszijden schriftelijk te annuleren. Zodra de oorzaak der overmacht binnen de verlengde termijn
ophoudt, is de verhinderende partij bevoegd om de overeenkomst, voor zover deze niet is geannuleerd, uit te voeren en
haar wederpartij om zodanige uitvoering te verlangen.
4. Indien levering in termijnen is bedongen, dan gelden deze bepalingen voor elke termijn afzonderlijk.

Artikel 11 Reclame en aansprakelijkheid
1. De door BWI geleverde zaken voldoen redelijkerwijs aan de eisen die Afnemer op grond van de overeenkomst mag
verwachten.
2. Afnemer dient de geleverde zaak onmiddellijk na ontvangst te controleren of de geleverde zaak aan de overeenkomst
voldoet en of er sprake is van zichtbare gebreken of tekorten. Gebreken die bij aflevering al direct kunnen worden
geconstateerd, dienen binnen één werkdag na aflevering van de goederen schriftelijk aan BWI te geschieden. Zulke
gebreken en tekorten dienen door Afnemer terstond op de afleveringsbon of vrachtbrief te worden aangetekend.
3. Wanneer de geleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst, doordat deze een gebrek in de kwaliteit en/of
samenstelling vertoont, zal reclame daarover slechts in behandeling worden genomen, indien deze bij BWI schriftelijk is
ingediend binnen 14 dagen na levering.
Het bewijs dat de geleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de Afnemer geleverd te worden.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 11.3 behoeft BWI zich uitsluitend met reclame in te laten, indien doorafnemer de
betreffende factuur is betaald dan wel de geleverde zaak ter beschikking is gesteld van BWI.
5. Indien afnemer aan BWI klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de afnemer BWI in de
gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken.
Indien de afnemer een klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze de geleverde zaak voor onze rekening te vervangen,
dan wel afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor de geleverde zaak.
6. BWI is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke voor Afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden
of nalatigheden van BWI, van personen in dienst van BWI of door BWI ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van grove
schuld.
De aansprakelijkheid van BWI blijft ten alle tijden beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende producten. In plaats
van vergoeding van de factuurwaarde staat het ons vrij te kiezen voor vervanging van de ondeugdelijke geleverde zaken.
BWI is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade, waaronder bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
7. Afnemer vrijwaart BWI voor aanspraak van derden, tenzij koper aantoont dat deze aanspraken het directe gevolg zijn van
handelingen dan wel nalatigheden van BWI.

Artikel 12 Tussentijdse ontbinding (Annulering)
Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van BWI kan Afnemer tot annulering van een order of een gedeelte daarvan,
dan wel tot terugzending van geleverde zaken komen.

Indien één der partijen met betrekking tot de leveringstermijn of de betalingstermijn nalatig is of blijft enige op hem rustende
verplichting jegens de wederpartij na te komen of in geval van zijn surséance van betaling, faillissement, overlijden of liquidatie,
heeft de wederpartij, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 13 Betaling
1. Betaling van een factuurbedrag tot EUR 350.00 excl. BTW dient voorafgaand aan de levering te geschieden door middel
van een van de op de BWI website vermelde betalingsmogelijkheden.
Betalingen boven voornoemd bedrag kunnen eventueel op rekening geschieden met een betalingstermijn van 14 dagen
na levering, met dien verstande dat het factuurbedrag zonder aftrek van remise kosten door BWI op haar rekening op de
vervaldag ontvangen dient te zijn en mits vóór de levering de kredietwaardigheid van Afnemer akkoord wordt bevonden.
2. Indien dit niet het geval is, heeft BWI alsnog het recht afnemer te verzoeken om volledige betaling vóór de levering te
voldoen. Bij in gebreke blijven hiervan door Afnemer heeft BWI het recht na schriftelijke kennisgeving de levering op te
schorten.
3. BWI is alsdan op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele schade die uit deze opschorting voor Afnemer mocht
voortvloeien.
4. In geval van niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door BWI vereist is. Vanaf
de vervaldag van de facturen is Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand
waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Naast het verschuldigde bedrag en de
daarover te betalen rente is Afnemer gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten.
Door Afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens met
opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door BWI aan Afnemer geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van BWI – ook na en ondanks bewerking of
behandeling – tot aan het moment van volledige betaling van alle vorderingen van BWI, betrekking hebbende op (krachtens
overeenkomst) geleverde of te leveren zaken of (krachtens zodanige overeenkomst tevens) ten behoeve van Afnemer
verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede tot aan het moment van volledige betaling van de vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten (inclusief kosten en rente).
2. Zaken waarop krachtens lid 1 nog een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van BWI rust, mogen nimmer worden verkocht
en/of geleverd aan derden, tenzij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Evenmin mag daarop ten behoeve van
derden een pandrecht worden gevestigd.
3. Indien de overeenkomst door BWI en/of Afnemer wordt ontbonden en op de zaken nog een eigendomsvoorbehoud rust,
dient de Afnemer deze zaken onmiddellijk ter beschikking te stellen van BWi. Afnemer heeft niet het recht vorderingen
zijnerzijds hiermee te verrekenen respectievelijk op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stellen op te
schorten.

Artikel 15 Geschillen
Indien tussen BWI en Afnemer een geschil ontstaat zullen partijen jegens elkaar verplicht zijn om te pogen door
onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen BWI en Afnemer is – met uitsluiting van de bepalingen in het Weens Koopverdrag – Nederlands
recht van toepassing.

 

 

 

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk zijn van toepassing voor alle transacties met
de besloten vennootschap BEST WAY INGREDIENTS.

Webshop in zuivel ingrediënten

Best way Ingredients B.V. is aangesloten bij: 

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in
het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1
juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van
financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de
Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft
in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale
inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van
een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor
herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Best Way Ingredients B.V.
Leeksterweg 71, 8433 KW HAULERWIJK
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
Telefoonnummer: 085 – 047 92 93
E-mailadres: info@bestwayingredients.com
Web: www.bestwayingredients.com
KvK-nummer: 70837252
BTW-identificatienummer: NL8584 79 199 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,
is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten
van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van
minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier
voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten
met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of
een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren
over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig
de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden
na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument
die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van
omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het
sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het
product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld
dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument
de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van
gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt
tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de
verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet
gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit
of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde
digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in
rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de
consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument
instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de
ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit
duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van
een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig
heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op
basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering
slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer
dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien
de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht
is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn
is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van
de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van
een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen
op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk
(https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van
betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop
door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen
bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te
worden gemaakt.
8. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en
dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op
de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website:
(https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien
verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige
bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:

                     – Best Way Ingredients B.V.
                     Leeksterweg 71, 8433 KW HAULERWIJK
                     Telefoonnummer: 085 – 047 92 93
E-mailadres:
info@bestwayingredients.com


– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.