ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Best Way Ingredients, gevestigd te Haulerwijk

Definities
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ons; wij; Best Way Ingredients; BWI: Best Way Ingredients B.V., statutair gevestigd te Haulerwijk en kantoorhoudend aan Leeksterweg 71, 8433 KW Haulerwijk.

afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee Best Way Ingredients een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten.

overeenkomst:De overeenkomst die tussen Best Way Ingredients en de afnemer ontstaat door expliciete aanvaarding van aanbiedingen en/of orders.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en Best Way Ingredients gesloten overeenkomsten.

De algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door Best Way Ingredients uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk is bevestigd.

Offertes
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Best Way Ingredients behoudt zicht het recht voor om orders te weigeren. In een dergelijk geval zal Best Way Ingredients niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.

Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen op onze website www.bestwayingredients.com:

 • in euro;
 • inclusief verzendkosten binnen Nederland
 • exclusief BTW
 • exclusief eventuele pallet(s)
 • Alle op onze website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten. Bij type fouten zijn wij niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren. Onze prijzen zijn o.a. gebaseerd op de Nederlandse Zuivelnoteringen en kunnen wekelijks zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Levering
  Wij streven naar een uiterlijke levertermijn van 3 werkdagen na besteldatum mits de bestelde producten voorradig zijn. Mochten de bestelde producten niet voorradig zijn dan wordt de afnemer hierover zo snel mogelijk telefonisch en/of schriftelijk geïnformeerd. Evenals over de vroegst mogelijke levertermijn.

  Plaats van levering
  De door afnemer bestelde producten zullen op de door afnemer opgegeven plaats en adres worden geleverd.

  Kwaliteit, samenstelling en opslag
  De door ons geleverde producten zullen tenminste voldoen aan de daaraan in de branche gebruikelijke eisen voor wat betreft kwaliteit en samenstelling. De afnemer dient bekend te zijn met c.q zich er van te vergewissen wat de aard en de toepasselijkheid van de door ons geleverde producten zijn. Best Way Ingredients is niet aansprakelijk voor ondeskundig en/of onverantwoord gebruik van de door haar geleverde producten. De afnemer zal de door BWI geleverde producten in een schone, droge, reukloze en in hygiënisch opzicht verantwoorde omgeving opslaan. De door ons geleverde producten dienen niet bloot gesteld te worden aan temperaturen hoger dan 25 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 65 %.

  Verpakking en verzending
  Bestellingen tot en met een hoeveelheid van 7 zakken zullen per stuk verpakt in een doos per koerier worden geleverd op het bij de order door de afnemer aangegeven afleveradres. Bestellingen vanaf 8 zakken zullen op een pallet per vrachtauto worden geleverd. Het afleveradres dient met dit vervoersmiddel bereikbaar te zijn. Reclame De afnemer dient de goederen onmiddellijk na levering te controleren op gebreken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst voldoet, te weten:

 • – of de juiste producten zijn geleverd;
 • – of de afgeleverde producten voor wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen
 • – of de producten onbeschadigd zijn
 • Reclames dienen door de afnemer zo spoedig mogelijk na constatering van een vermeend gebrek aan ons kenbaar te worden gemaakt. Gebreken die bij aflevering al kunnen worden geconstateerd (daaronder begrepen tekorten en/of zichtbare schades), dienen binnen 24 uur na aflevering van de goederen schriftelijk aan Best Way Ingredients te geschieden.

  Indien de goederen per vrachtauto worden geleverd dienen eventuele gebreken die al bij aflevering kunnen worden geconstateerd ook door de afnemer op de vrachtbrief kenbaar te worden gemaakt.

  Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de afnemergeleverd te worden.

  Indien de afnemer aan Best Way Ingredients klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de afnemer Best Way Ingredients in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en onderzoeken.

  Indien de afnemer een klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen, dan wel de afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Eventuele gevolgschade wordt door ons niet vergoed.

  Annulering
  Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Best Way Ingredients kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.

  Emballage
  Onze producten bevatten de volgende emballage:

 • Dozen en zakken Zoals eerder aangegeven worden onze producten tot een maximale hoeveelheid van 7 zakken per stuk verpakt in een doos geleverd. Deze verpakking is inbegrepen in de prijs van onze producten.
 • Pallets Vanaf 8 zakken worden onze producten per vrachtauto op een pallet naar keuze geleverd. De afnemer heeft keuze uit houten of plastic europallets. Pallets worden tegen de kostprijs aan de afnemer in rekening gebracht.
 • Wanneer ons bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven dient dit op de
  vrachtbrief te worden vermeld en ontvangt de afnemer een creditfactuur gelijk aan de in rekening
  gebrachte kostprijs van de pallets.

  Betalingen
  Onze producten dienen bij bestelling voorafgaand aan de levering te worden betaald d.m.v. een van de op onze website vermelde betalingsmogelijkheden.

  Betaling op rekening is mogelijk voor zakelijke klanten boven een bestelwaarde van €350,- mits de afnemer goedgekeurd wordt door onze kredietverzekeringsmaatschappij. Betaling van onze facturen dient dan vervolgens te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

  In geval van niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door Best Way Ingredients vereist is. Vanaf de vervaldag van de facturen is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Naast het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente is de afnemer gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

  Door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.

  Aansprakelijkheid
  Best Way Ingredients is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke voor afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van Best Way Ingredients, van personen in dienst van Best Way Ingredients of door Best Way Ingredients ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld.

  De aansprakelijkheid van Best Way Ingredients blijft ten alle tijden beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende producten. In plaats van vergoeding van de factuurwaarde staat het ons vrij te kiezen voor vervanging van de ondeugdelijke producten.

  Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals omzetschade of winstderving.

  Eigendomsvoorbehoud
  Door ons aan de afnemer geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van eventuele rente en kosten, volledig aan ons zijn betaald, waarbij betalingen steeds worden geacht betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

  Best Way Ingredients is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van de betalingsverplichting, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen.

  Geschillen
  Indien tussen partijen een geschil ontstaat zullen partijen jegens elkaar verplicht zijn om te pogen door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

  Op elke overeenkomst tussen Best Way Ingredients en de afnemer is Nederlands recht van
  toepassing.