• Gratis verzending in Nederland & België vanaf € 50,-
 • Voor 22:00 besteld, binnen 48 uur verzonden
 • Uitstekende service en klantvriendelijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS
van de besloten vennootschap Best Way Ingredients, gevestigd te Haulerwijk

Inhoudsopgave

Artikel 1    Definities

Artikel 2    Identiteit

Artikel 3    Toepasselijkheid

Artikel 4    Aanbod

Artikel 5    Overeenkomst

Artikel 6    Prijzen

Artikel 7    Levering en plaats van levering

Artikel 8    Kwaliteit, samenstelling en opslag

Artikel 9    Emballage en verzending

Artikel 10  Niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht)

Artikel 11  Reclame en aansprakelijkheid

Artikel 12  Tussentijdse ontbinding (Annulering)

Artikel 13  Betaling

Artikel 14  Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15  Geschillen

Artikel 16  Toepasselijk recht

 

Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. BWI: Best Way Ingredients B.V.;
 2. Afnemer: de (rechts)persoon waarmee BWI een overeenkomst is aangegaan;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen BWI en Afnemer die tot stand komt door het aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden

 

Artikel 2  Identiteit

Beste Way Ingredients B.V.

Leeksterweg 71, 8433 KW Haulerwijk;

Telefoonnummer:  085 - 047 92 93 (op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur)

E-mailadres: info@bestwayingredients.com

KvK-nummer: 70837252

BTW-identificatienummer:  NL 8584 79 199 B01

 

Artikel 3  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de BWI en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BWI en Afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BWI voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij BWI zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden zijn slechts van toepassing indien deze door BWI uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4   Aanbod

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 2. Alle aanbiedingen van BWI zijn onder voorbehoud van druk- en/of typefouten. Bij dergelijke fouten is BWI gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van productinformatie en vermelde prijzen is de Afnemer verplicht om bij BWI nadere informatie in te winnen alvorens een bestelling te plaatsen.
 3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. BWI behoudt zicht het recht voor om orders te weigeren. In een dergelijk geval zal BWI niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.

Artikel 5    Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BWI onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BWI is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. BWI zal uiterlijk bij levering van het product aan de Afnemer de volgende informatie op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 4. het bezoekadres van de vestiging van BWI waar de Afnemer met klachten terecht kan;
 5. de prijs exclusief BTW; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6   Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen op onze website www.bestwayingredients.com:
- in Euro;
- inclusief verzendkosten binnen Nederland (DAP)
- exclusief BTW
- inclusief alle verpakking en eventuele eenmalige pallet(s)

 

Prijzen op de BWI website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Artikel 7  Levering en plaats van levering

 1. BWI streeft naar een uiterlijke levertermijn van 3 werkdagen na besteldatum mits de bestelde producten voorradig zijn. Mochten de bestelde producten niet voorradig zijn dan wordt Afnemer hierover zo snel mogelijk telefonisch en/of schriftelijk geïnformeerd alsmede over de vroegst mogelijke levertermijn.
 2. De door Afnemer bestelde producten zullen op de door Afnemer opgegeven plaats en adres worden geleverd.
 3. Indien levering in termijnen is overeengekomen, zal de afgeroepen resp. geleverde hoeveelheid als een afzonderlijk order worden beschouwd ten aanzien van de kwaliteit en verdere hoedanigheid van het geleverde en van de betaling.

 

Artikel 8  Kwaliteit, samenstelling en opslag

De door BWI geleverde zaken zullen tenminste voldoen aan de daaraan in de branche gebruikelijke eisen voor wat betreft kwaliteit en samenstelling.

De Afnemer dient bekend te zijn met dan wel zich er van te vergewissen wat de aard en de toepasselijkheid van de door ons geleverde zaken zijn.  BWI is niet aansprakelijk voor ondeskundig en/of  onverantwoord gebruik van de door haar geleverde zaken.

De Afnemer zal de door BWI geleverde zaken in schone, droge, reukloze en in hygiënisch opzicht verantwoorde omstandigheden opslaan.  De door ons geleverde zaken dienen te worden opgeslagen overeenkomstig de condities die op onze specifieke product specificaties vermeld staan.

Artikel 9  Emballage, verzending en aflevering

De door ons geleverde zaken worden in een deugdelijke verpakking al dan niet met omdoos of op eenmalige pallets geleverd. Afhankelijk van de bestelde hoeveelheid vindt levering plaats middels koeriersdienst of per vrachtauto op eenmalige pallets naar keuze van BWI.

Indien van toepassing, dient het afleveradres per vrachtauto toegankelijk te zijn en lossing binnen een redelijke tijd te kunnen plaatsvinden.

Artikel 10  Niet toerekenbare tekortkoming (hierna te noemen overmacht)

 1. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst onder meer verstaan elke omstandigheid, die buiten de wil en toedoen om van BWI, al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert of bemoeilijkt, zoals onder andere - doch niet uitsluitend - gebrek aan grondstoffen en / of halffabricaten, de levering van gereed product als gevolg van weersomstandigheden, transportbelemmeringen, stakingen of vergelijkbare acties, oproer, brand, oorlog en/of oorlogsgevaar alsmede terroristische dreiging of acties, bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, gebreken of schade aan productiemiddelen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van door BWI ingeschakelde derden, alsmede overheidsmaatregelen.
 2. Indien één der partijen door overmacht belet wordt haar verplichtingen na te komen, zal deze daarvan haar wederpartij onmiddellijk in kennis stellen.
 3. Laatstgenoemde heeft daarop de keuze de overeenkomst met hoogstens dertig dagen te verlengen dan wel deze zonder enige vergoeding aan weerszijden schriftelijk te annuleren. Zodra de oorzaak der overmacht binnen de verlengde termijn ophoudt, is de verhinderende partij bevoegd om de overeenkomst, voor zover deze niet is geannuleerd, uit te voeren en haar wederpartij om zodanige uitvoering te verlangen.
 4. Indien levering in termijnen is bedongen, dan gelden deze bepalingen voor elke termijn afzonderlijk.

 

Artikel 11  Reclame en aansprakelijkheid

 1. De door BWI geleverde zaken voldoen redelijkerwijs aan de eisen die Afnemer op grond van de overeenkomst mag verwachten.
 2. Afnemer dient de geleverde zaak onmiddellijk na ontvangst te controleren of de geleverde zaak aan de overeenkomst voldoet en of er sprake is van zichtbare gebreken of tekorten. Gebreken die bij aflevering al direct kunnen worden geconstateerd, dienen binnen één werkdag na aflevering van de goederen schriftelijk aan BWI te geschieden. Zulke gebreken en tekorten dienen door Afnemer terstond op de afleveringsbon of vrachtbrief te worden aangetekend.
 3. Wanneer de geleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst, doordat deze een gebrek in de kwaliteit en/of samenstelling vertoont, zal reclame daarover slechts in behandeling worden genomen, indien deze bij BWI schriftelijk is ingediend binnen 14 dagen na levering.

Het bewijs dat de geleverde zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de Afnemer geleverd te worden.

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 11.3 behoeft BWI zich uitsluitend met reclame in te laten, indien doorafnemer de betreffende factuur is betaald dan wel de geleverde zaak ter beschikking is gesteld van BWI.
 2. Indien afnemer aan BWI klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de afnemer BWI in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken.
  Indien de afnemer een klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze de geleverde zaak voor onze rekening te vervangen, dan wel afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor de geleverde zaak.
 3. BWI is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke voor Afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van BWI, van personen in dienst van BWI of door BWI ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van grove schuld.
  De aansprakelijkheid van BWI blijft ten alle tijden beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende producten. In plaats van vergoeding van de factuurwaarde staat het ons vrij te kiezen voor vervanging van de ondeugdelijke geleverde zaken.
  BWI is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade, waaronder bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
 4. Afnemer vrijwaart BWI voor aanspraak van derden, tenzij koper aantoont dat deze aanspraken het directe gevolg zijn van handelingen dan wel nalatigheden van BWI.


Artikel 12  Tussentijdse ontbinding (Annulering)

Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van BWI kan Afnemer tot annulering van een order of een gedeelte daarvan, dan wel tot terugzending van geleverde zaken komen.

Indien één der partijen met betrekking tot de leveringstermijn of de betalingstermijn nalatig is of blijft enige op hem rustende verplichting jegens de wederpartij na te komen of in geval van zijn surséance van betaling, faillissement, overlijden of liquidatie, heeft de wederpartij, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enige ingebrekestel­ling of rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 13  Betaling

 1. Betaling van een factuurbedrag tot EUR 350.00 excl. BTW dient voorafgaand aan de levering te geschieden door middel van een van de op de BWI website vermelde betalingsmogelijkheden.
  Betalingen boven voornoemd bedrag kunnen eventueel op rekening geschieden met een betalingstermijn van 14 dagen na levering, met dien verstande dat het factuurbedrag zonder aftrek van remise kosten door BWI op haar rekening op de vervaldag ontvangen dient te zijn en mits vóór de levering de kredietwaardigheid van Afnemer akkoord wordt bevonden.
 2. Indien dit niet het geval is, heeft BWI alsnog het recht afnemer te verzoeken om volledige betaling vóór de levering te voldoen. Bij in gebreke blijven hiervan door Afnemer heeft BWI het recht na schriftelijke kennisgeving de levering op te schorten.
 3. BWI is alsdan op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele schade die uit deze opschorting voor Afnemer mocht voortvloeien.
 4. In geval van niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door BWI vereist is. Vanaf de vervaldag van de facturen is Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Naast het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente is Afnemer gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.
  Door Afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 14  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door BWI aan Afnemer geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van BWI - ook na en ondanks bewerking of behandeling - tot aan het moment van volledige betaling van alle vorderingen van BWI, betrekking hebbende op (krachtens overeenkomst) geleverde of te leveren zaken of (krachtens zodanige overeenkomst tevens) ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede tot aan het moment van volledige betaling van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten (inclusief kosten en rente).
 2. Zaken waarop krachtens lid 1 nog een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van BWI rust, mogen nimmer worden verkocht en/of geleverd aan derden, tenzij in het kader van de normale bedrijfsuitoefe­ning. Evenmin mag daarop ten behoeve van derden een pandrecht worden gevestigd.
 3. Indien de overeenkomst door BWI en/of Afnemer wordt ontbonden en op de zaken nog een eigendomsvoorbehoud rust, dient de Afnemer deze zaken onmiddellijk ter beschikking te stellen van BWi. Afnemer heeft niet het recht vorderingen zijnerzijds hiermee te verrekenen respectievelijk op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stellen op te schorten.

Artikel 15  Geschillen

Indien tussen BWI en Afnemer een geschil ontstaat zullen partijen jegens elkaar verplicht zijn om te pogen door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 16  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen BWI en Afnemer is – met uitsluiting van de bepalingen in het Weens Koopverdrag - Nederlands recht van toepassing.